Petycje


Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:
Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
1. zmiany przepisów prawa,
2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
3. życia zbiorowego,
4. wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (art. 6 ust. 1.).

Elementy składowe Petycji reguluje art. 4.
Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
2. dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail,
3. tytuł petycji,
4. wskazanie adresata petycji,
5. wskazanie przedmiotu petycji,
6. uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
7. pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub pkt. 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Bartoszycach zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:
1. listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, ul. Bema 36, 11-200 Bartoszyce, 
2. doręczyć osobiście – w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP przy ul. Bema 36 w godzinach 7.30-15.30,
3. za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
4. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13 ust. 2).

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną.

Powered by FJT