W dniu 12  lutego 2015 r. w  Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach w 2015 roku.

W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, a także zaproszeni goście: 
• Vice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Miron Sycz,
 Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Hołubowicz,
• Starosta Bartoszycki - Wojciech Prokocki,
• Wice Starosta Bartoszycki - Zbigniew Nadolny,
• Przewodniczący Rady Powiatu - Władysław Bogdanowicz,
• Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh. Jan Wójcik,
• Burmistrz Bartoszyc - Piotr Petrykowski,
• Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce - Leonard Boiwko,
• Wójt Gminy Bartoszyce – Jadwiga Gut,
• Wójt Gminy Górowo Iławeckie - Bożena Olszewska-Świtaj,
• Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk,
• Burmistrz Bisztynka - Marek Dominiak,
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce - Zbigniew Pampuch,
• p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Górowo Iławeckie – Wiesław Oziewicz,
• Komendant Wojskowej Straży Pożarnej JW 1248 – chor. Marek Jakubowski.

Narada podsumowująca 2015 r. rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Strażak z Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach - asp. Andrzej Bryl, został wyróżniony odznakom „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, którą wręczył V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz w asyście Z-cy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Mirosława Hołubowicza. 

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj przedstawił w formie prezentacji statystykę działań zwracając uwagę na zmniejszenie ilości interwencji, omówił najważniejsze zadania w zakresie operacyjnym, kadrowym, szkoleniowym, rozpoznawania zagrożeń oraz logistycznym realizowane przez strażaków w 2015 r. Nawiązał również do rozpoczętego w roku ubiegłym przedsięwzięcia jakim jest „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej   Straży Pożarnej w Bartoszycach”. Komendant Powiatowy podsumowując działalność nakreślił główne plany i zamierzenia na 2015 r. podkreślając jednocześnie, iż ważnym elementem jest obopólna współpraca KP PSP w Bartoszycach  z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Podziękował również za przychylność władz samorządowych oraz dobre stosunki współpracy.

Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście: Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu podsumował działalność Komendy Powiatowej w Bartoszycach na tle województwa w 2015 r. Następnie V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podsumowując  działalność  komendy zwrócił również uwagę na konieczność realizacji zadań na wszystkich płaszczyznach mających wpływ na rozwój ochrony przeciwpożarowej we współpracy z samorządem, a  Starosta Powiatu Bartoszyckiego odniósł się do zrealizowanych zadań w minionym roku przez naszą komendę, dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Bardzo miłym akcentem było również przekazanie na rzecz komendy pilarki ratowniczej przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce p. Zbigniewa Pampucha. Na koniec spotkania Komendant Powiatowy PSP podziękował wszystkim gościom za przybycie.

Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.