Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach".

 

Załączniki:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ (18.06.2015)

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (15.06.2015)  INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ (15.06.2015)

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Zmiana treści przedmiaru robót 1/2015- ROBOTY BUDOWLANE

 Odpowiedzi na zapytania

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 Przedmiary robót

 Dokumentacja projektowa

 Ogłoszenie o zamówieniu