Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do pojazdów KP PSP w Bartoszycach na 2013 r. 

 

 Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Zawiadomienie o wyborze oferty