Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2014 rok".

 

Załączniki:  Ogłoszenie o zamówieniu 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Formularz ofertowy