Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu specjalnego – typu mikrobus do przewozu osób".

 

Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy