Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2015 rok".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy

 Formularz cenowy

 Oświadczenie wykonawcy

 Wzór umowy