Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2016 rok".

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zapytanie ofertowe

 Zmiana treści zapytania ofertowego

Załączniki:

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie wykonawcy

 Wzór umowy