Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2017 rok".

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zapytanie ofertowe

Załączniki:

 Załączniki nr 1-3 (formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie wykonawcy)

 Załącznik nr 4 - (wzór umowy)