Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi kompleksową realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach”.

 

Załączniki:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.07.2015)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe

 Wzór umowy

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - Wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia